👀 Zľavy až 77 % v kategórii Kempingový nábytok! 👀
Doprava zadarmo na nákup už od 59,99 €!

Vyhľadajte príslušenstvo, diely, značky,...
Všetky kategórie

Vyhľadať

Vyhľadajte príslušenstvo, diely, značky,...

Obchodné podmienky

Podmienky používania eshopu

obchodnej spoločnosti

BURIMEX, s.r.o.

so sídlom

Bavoryně č. 221, 267 51 Bavoryně

identifikačné číslo:

29023947

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 160734

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.padabo.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti BURIMEX s.r.o., so sídlom Bavoryně č. 221, 267 51 Bavoryně, identifikačné číslo: 290 23 247, zapísanej v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 160734 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.padabo.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, ak osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.3. V kúpnej zmluve môžu byť dohodnuté ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od obchodných podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku.

1.5. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do jej používateľského rozhrania. Kupujúci môže objednávať tovar zo svojho užívateľského rozhrania (ďalej len "užívateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte vždy, keď dôjde k ich zmene. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.3. Prístup do používateľského účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup do svojho užívateľského účtu. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím užívateľského účtu kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj užívateľský účet dlhšie ako 365 dní alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a sofwarového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetky prezentácie tovaru na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých druhov tovaru a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, že predávajúci ponúka bezplatné dodanie tovaru, je nárok na bezplatné dodanie tovaru zo strany kupujúceho podmienený zaplatením minimálnej celkovej kúpnej ceny tovaru, ktorý má byť dodaný, vo výške uvedenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, že kupujúci čiastočne odstúpi od kúpnej zmluvy a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom kupujúci neodstúpil od kúpnej zmluvy, nedosiahne minimálnu sumu potrebnú pre vznik práva na bezplatnú dopravu tovaru podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na bezplatnú dopravu tovaru zaniká a kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dopravu tovaru.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť vstupné údaje zadané kupujúcim do objednávky, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť prípadné chyby pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku s povinnosťou platby". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

3.6. V závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

3.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory),si hradí kupujúci sám a neodlišujú sa od základnej sadzby.

3.9. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu podľa vlastného uváženia.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Bavoryně č. 221, 267 51 Bavoryně;
 • kreditnou kartou v prevádzke predávajúceho na adrese Bavoryně č. 221, 267 51 Bavoryně;
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • kreditnou kartou pri doručení na miesto určené kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 160799452/0800, vedený v Českej spořitelne, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho");
 • bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány GoPay;
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na expedičnom pracovisku;
 • prostredníctvom kreditu poskytnutého treťou stranou (napr. ESSOX, s.r.o.).

4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú obdobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4 V prípade platby v hotovosti, na dobierku alebo na expedičnom mieste je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho (článok 3.6.), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať. V súlade s ustanovením § 12a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa poskytne predávajúci kupujúcemu informáciu o zľave z ceny výrobku obsahujúcu informáciu o najnižšej cene výrobku, za ktorú ju predávajúci ponúkol:

4.7.1. do 30 dní pred poskytnutím zľavy

4.7.2. od času, keď začal výrobok ponúkať a predávať, do času poskytnutia zľavy, ak bol výrobok v predaji menej ako 30 dní, alebo

4.7.3. do 30 dní pred poskytnutím prvej zľavy, ak predávajúci zvyšuje cenu postupne.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru na platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. PRÍPLATKY V KOŠÍKU

5.1 Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je pri objednaní tovaru (ku konkrétnemu tovaru, prípadne ku všetkým položkám) v košíku oprávnený pridať tzv. checkbox, prostredníctvom ktorého predávajúci ponúkne kupujúcemu ďalšie možnosti vzťahujúce sa k objednávanému tovaru (napr. predĺžená lehota na vrátenie, ochrana pred poškodením alebo stratou zásielky a pod.). V prípade, že kupujúcí prejaví záujem objednať si doplnkovú službu, zaklikne predmetný checkbox, kedy zakliknutím checkboxu dôjde k rozšíreniu návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho o doplnkovú službu, a to za príplatok, ktorého výšku je predávajúci povinný viditeľným spôsobom uviesť v checkboxe.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke :

6.1.1. Tovaru vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobený jeho osobným potrebám.

6.1.2. Tovaru podliehajúceho rýchlej skaze alebo krátkodobej spotrebe, ako aj tovar, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.

6.1.3. Tovaru v uzavretých obaloch, ktoré zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie sú vhodné na vrátenie po tom, čo ich kupujúci porušil.

6.1.4. Zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil.

6.2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1. Obchodných podmienok alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 a ods. 2 občianskeho zákonníka do štrnástich (14) dní odo dňa uzavretia zmluvy alebo odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba iná ako dopravca prevezme tovar, alebo

6.2.1. posledný kusu tovaru, ak si kupujúci objedná viac kusov tovaru v rámci jednej objednávky, ktoré sa dodávajú samostatne,

6.2.2. posledný kus alebo časť dodávky tovaru, ktorá pozostáva z viacerých kusov alebo častí, alebo

6.2.3. prvá dodávka tovaru, ak zmluva stanovuje pravidelné dodávky tovaru počas dohodnutého obdobia.

6.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v článku 5.2. Obchodných podmienok. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho Bavoryně č. 221, 267 51 Bavoryně; info@svetkaravanu.cz.

6.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, zaslať alebo odovzdať tovar späť predávajúcemu, ak mu predávajúci neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.

6.5 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako predávajúci dostane tovar alebo kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

6.6. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na zaplatenie škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Pri vrátení peňazí môže byť zohľadnená miera používania, znečistenia alebo iného nešpecifikovaného opotrebenia tovaru a na základe toho vráti predávajúci kupujúcemu len pomernú časť peňazí.

6.7. V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby, kým kupujúci neprevezme tovar. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to v hotovosti na účet určený kupujúcim.

6.8. Ak je spolu s tovarom odovzdaný kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. V prípade, že sa na základe osobitnej žiadosti kupujúceho dohodne spôsob dopravy, znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s takýmto spôsobom dopravy kupujúci.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.

7.3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru.

7.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

8.2. Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je spojená s digitálnym obsahom alebo so službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len "vec s digitálnymi vlastnosťami"), ustanovenia o zodpovednosti predávajúceho za vady sa vzťahujú aj na poskytovanie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, a to aj v prípade, ak ju poskytuje tretia osoba. To neplatí, ak z obsahu kúpnej zmluvy a povahy veci vyplýva, že sa poskytujú samostatne.

8.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že vec:

8.3.1. zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, vzájomnej súčinnosti a iným dohodnutým vlastnostiam,

8.3.2. sa hodí na účel, na ktorý ju kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a

8.3.3. je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

8.4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:

8.4.1. vec je vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, a to aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania sa v danom odvetví, ak technické normy neexistujú,

8.4.2. vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä prostredníctvom reklamy alebo označenia, pokiaľ predávajúci nepreukáže, že o nich nevedel alebo že boli v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené prinajmenšom porovnateľným spôsobom, akým boli urobené, alebo že nemohli ovplyvniť rozhodnutie o kúpe,

8.4.3. vec sa dodáva s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a

8.4.4. vec zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo predlohe, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.

8.5. Ustanovenia článku 7.4. obchodných podmienok sa nepoužijú, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne upozornil kupujúceho, že niektorá vlastnosť veci sa líši a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

8.6. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za vady spôsobené nesprávnou montážou alebo inštaláciou vykonanou predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť podľa kúpnej zmluvy. To platí aj v prípade, ak montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o digitálnu vec.

8.7 Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí, ak to povaha veci alebo vady nevylučuje. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, ak na vadu oprávnene upozornil.

8.8. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu poskytnuté dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dohodnutých aktualizácií predávajúci zabezpečí, aby kupujúcemu boli po prevzatí veci poskytnuté aktualizácie, ktoré sú potrebné na to, aby si vec zachovala vlastnosti uvedené v článkoch 7.3 a 7.4 obchodných podmienok, a aby bol kupujúci informovaný o ich dostupnosti

8.8.1. po dobu dvoch rokov, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite po určitú dobu, a ak je dohodnuté poskytovanie po dobu dlhšiu ako dva roky, po celú túto dobu,

8.8.2. na dobu, ktorú môže kupujúci odôvodnene očakávať, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať jednorazovo; táto doba sa posudzuje podľa povahy a účelu predmetu, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím na okolnosti v čase uzavretia kúpnej zmluvy a povahu záväzku.

8.9. Bod 7.8. obchodných podmienok sa neuplatní, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne oznámil kupujúcemu, že aktualizácie nebudú poskytované, a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

8.10. Ak Kupujúci neposkytne aktualizáciu v primeranej lehote, kupujúcemu nevznikajú žiadne práva z vady, ktorá je spôsobená výlučne neposkytnutím aktualizácie. To neplatí, ak kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky neaktualizácie, alebo aktualizáciu nevykonal, alebo ju nevykonal správne v dôsledku chyby v návode. Ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia a ak sa vada prejaví alebo vyskytne v období uvedenom v článkoch 7.8.1 a 7.8.2 obchodných podmienok, digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sa považuje za poskytnutý s vadou.

8.11 Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa na veci prejaví v lehote dvoch rokov od prevzatia. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, môže kupujúci reklamovať vadu, ktorá sa na digitálnom obsahu alebo službe digitálneho obsahu objaví alebo prejaví, v lehote dvoch rokov od prevzatia. Ak sa má plnenie poskytovať dlhšie ako dva roky, kupujúci má právo reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví v tomto období. Ak kupujúci oprávnene upozornil predávajúceho na vadu, lehota na vytknutie vady neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať.

8.12. môže podľa svojej voľby požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo v porovnaní s iným spôsobom neúmerne nákladný, to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, pričom sa prihliada najmä na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

8.13. Predávajúci je povinný vadu odstrániť v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby kupujúcemu nespôsobil závažné ťažkosti s prihliadnutím na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec kupoval. Predávajúci je povinný prevziať vec na vlastné náklady za účelom odstránenia vady. Ak si to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci pred tým, ako sa vada prejavila, predávajúci

 • demontovať vadnú vec a zmontovať opravenú alebo novú vec alebo uhradiť náklady s tým spojené.
 • demontovať vadnú vec a zmontovať opravenú alebo novú vec alebo uhradiť náklady na ňu.

8.14: Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ:

8.14.1. predávajúci odmietol odstrániť vadu alebo ju neodstránil v súlade s článkom 7.13 obchodných podmienok,

8.14.2. sa vada vyskytne opakovane,

8.14.3. vada je podstatným porušením kúpnej zmluvy, alebo

8.14.4. z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranej lehote alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

8.15. Ak ide o nepodstatnú vadu, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy (v zmysle článku 7.14 obchodných podmienok), má sa za to, že vada nie je nepodstatná. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci vec prevzal alebo kupujúci predávajúcemu preukáže, že vec odoslal.

8.16. Ak je však na vykonanie opravy určená iná osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste, ktoré je bližšie ku kupujúcemu, je kupujúci povinný osobe určenej na vykonanie opravy túto skutočnosť vytknúť.

8.17. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle spoločnosti. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie kupujúcim vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho za účelom poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

8.18. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, reklamácia musí byť vybavená v primeranej lehote, pričom sa zohľadňuje povaha digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účel, na ktorý ju kupujúci požadoval.

8.19. Po uplynutí lehoty uvedenej v článku 7.18 obchodných podmienok môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

8.20. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

8.21. Kupujúci môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť najmä osobne na adrese Bavoryně č. 221, 267 51 Bavoryně, telefonicky na čísle +420 311 280 311 alebo e-mailom na adrese info@svetkaravanu.cz.

8.22. Ten, kto má právo z vadného plnenia, má tiež právo na náhradu nákladov účelne vynaložených na uplatnenie tohto práva. Ak však kupujúci neuplatní právo na náhradu škody do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu vytknúť, súd právo neprizná, ak predávajúci namietne, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.

8.23 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8.24. Predávajúci či iná osoba môže kupujúcemu poskytnúť nad rámec jeho zákonných práv z chybného plnenia aj záruku za akosť.

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1820 ods. 1 písm. n) občianskeho zákonníka.

9.3. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty. Reklamácie je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho info@svetkaravanu.cz. Informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Žiadne iné pravidlá vybavovania reklamácií predávajúci nestanovuje.

9.4. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

9.6. Kupujúci môže postúpiť sťažnosť orgánu dohľadu alebo štátneho dozoru. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu .

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Predávajúci splní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len"GDPR"), týkajúcu sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovania o Kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho samostatným dokumentom.

11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE

11.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracúvaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení prostredníctvom samostatného dokumentu.

11.2. Predávajúci si plní svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním cookies na zariadení kupujúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.

12. DORUČOVANIE

12.1. Kupujúcemu je možné doručovať na elektronickú adresu kupujúceho.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany poskytovanej ustanoveniami právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak použili v prípade absencie voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

13.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.4. Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou obchodných podmienok.

13.5 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa sídla Bavoryně č. 221, 267 51 Bavoryně, e-mailová adresa info@svetkaravanu.cz, telefón +420 311 280 311.

 

V Bavoryni 1.3.2024

Porovnanie produktov zavrieť

Tovar bol pridaný do porovnávania produktov.

Ešte u nás nemáte účet?

Zaregistrujte sa a užívajte si
naše výhody

 • História nákupov
 • Rýchlejšie objednávanie
 • Účtenky uchovávame za vás
 • Výhodné ponuky

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.