👀 Zľavy až 77 % v kategórii Kempingový nábytok! 👀
Doprava zadarmo na nákup už od 59,99 €!

Vyhľadajte príslušenstvo, diely, značky,...
Všetky kategórie

Vyhľadať

Vyhľadajte príslušenstvo, diely, značky,...

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti BURIMEX s.r.o. vydaný s účinnosťou od 2.2.2023

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

BURIMEX s.r.o., IČO: 290 23 247, DIČ: CZ29023247
sídlo: Bavoryně č. p. 221, 267 51 Bavoryně
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 160734
(ďalej len"predávajúci")

Kontaktné údaje:

Bavoryně č. p. 221, 267 51 Bavoryně

e-mail: info@svetkaravanu.cz

telefón: +420 311 280 311

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu predávajúceho platných od 2. februára 2023 (ďalej len "VOP") a popisuje spôsob, akým je kupujúci oprávnený postupovať pri reklamácii tovaru zakúpeného u predávajúceho prostredníctvom jeho internetového obchodu na internetovej stránke www.svetkaravanu.cz (ďalej len "tovar") v súlade s VOP.

2. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenia nárokov zo záruky za akosť v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "OZ") a zákona č. 634/1995 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOS").

3. Uzatvorením kúpnej zmluvy s predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu za podmienok uvedených vo VOP kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP.

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné vybavenie jeho reklamácie. V prípade, že Kupujúci odmietne poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť, lehota na vybavenie reklamácie sa predlžuje o dobu, počas ktorej nebola potrebná súčinnosť poskytnutá z dôvodov na strane Kupujúceho.

5. Týmto reklamačným poriadkom nie sú dotknuté práva Kupujúceho vyplývajúce zo zákona. Tento reklamačný poriadok dopĺňa VOP Predávajúceho.

II.

Záruka za akosť a lehota na uplatnenie reklamácie

1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Kupujúci zodpovedá najmä za to, že v čase prevzatia tovaru Kupujúcim:

 • a. zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, vzájomnej súčinnosti a iným dohodnutým vlastnostiam, je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
 • b. je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu
 • c. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:

 • a. tovar je vhodný na účel, na ktorý sa bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania sa v danom odvetví, ak neexistujú technické normy
 • b. tovar zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam tovaru rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na základe reklamy alebo označenia
 • c. tovar sa dodáva s takým príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, a
 • d. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo exempláru, ktorý predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím zmluvy

3. Ak sa zmluva uzatvára so spotrebiteľom a tovar je spojený s digitálnym obsahom alebo službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že má digitálne vlastnosti, bez ktorých by nemohol plniť svoje funkcie, reklamačný poriadok sa vzťahuje aj na poskytovanie digitálneho obsahu k tovaru, aj keď ho poskytuje tretia strana, pokiaľ z povahy tovaru v čase predaja nevyplýva, že digitálne služby sa poskytujú samostatne, alebo ak tovar slúži len ako nosič digitálneho obsahu.

4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za akúkoľvek vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou tovaru, ak ju podľa zmluvy mal vykonať predávajúci alebo ak sa mala vykonať na jeho zodpovednosť. To platí aj vtedy, ak montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak má vec digitálne vlastnosti.

5. Ak je predmetom kúpy digitálny tovar, predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu poskytnuté dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, záruka za kvalitu tovaru sa neposkytuje.

7. Nároky zo záruky a zodpovednosti za vady sa na tovar nevzťahujú:

 • a. ktorý má vadu, pre ktorú bola medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá zľava z kúpnej ceny tovaru;
 • b. na ktorý sa uplatňuje reklamácia po uplynutí záručnej doby;
 • c. na vady spôsobené opotrebovaním alebo nadmerným používaním tovaru;
 • d. pre vady spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením alebo zaobchádzaním s tovarom v rozpore s návodom.

8. Lehota na uplatnenie práva z vád alebo záruky je dva roky, ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté inak a ak všeobecne záväzné právne predpisy nestanovujú inú lehotu.

III.

Podmienky reklamačného konania

1. Pri prevzatí tovaru od predávajúceho je kupujúci povinný skontrolovať tovar, jeho kompletnosť a neporušenosť obalu. Ak je tovar dodaný v zodpovedajúcom množstve a nepoškodený, kupujúci túto skutočnosť potvrdí podpisom odovzdávacieho protokolu, dodacieho listu alebo inej formy potvrdenia vystaveného na mieste predávajúcim.

2. V prípade prevzatia tovaru od poštového doručovateľa alebo inej doručovateľskej služby kupujúci skontroluje stav zásielky tak, ako bola doručená, t. j. či bol obal neporušený. Kupujúci je povinný potvrdiť správnosť a usporiadanosť zásielky v prepravnom doklade.

3. Ak sa pri prevzatí tovaru alebo počas záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemožno tovar riadne užívať, je kupujúci povinný túto vadu bez zbytočného odkladu uplatniť u predávajúceho.

4. Ak je možné vadu odstrániť, má kupujúci právo na bezplatnú opravu alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak ide o odstrániteľnú vadu a tovar ešte nebol kupujúcim používaný, je kupujúci oprávnený požadovať jeho výmenu za bezchybný tovar.

5. V prípade neodstrániteľných vád má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od zmluvy.

6. Ak kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, môže uplatniť právo na výmenu alebo opravu tovaru s primeranou zľavou z kúpnej ceny. Kupujúci je oprávnený požadovať primeranú zľavu aj vtedy, ak dodanie nového tovaru nie je možné, ani nie je možné tovar opraviť, ako aj vtedy, ak predávajúci nevykoná nápravu v primeranej lehote.

7. Kupujúcemu nevzniká právo z vadného plnenia, ak kupujúci pri prevzatí tovaru o vade vedel alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. 8. Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať dodanie nového tovaru, ak ho nemôže vrátiť v stave, v akom ho prevzal.

IV.

Reklamačný poriadok

1. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, alebo v jeho sídle. Osoba poverená vybavovaním reklamácií musí byť v prevádzkarni prítomná vždy počas pracovnej doby.

2. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy spotrebiteľ reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje a kontaktné údaje spotrebiteľa za účelom poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a spotrebiteľ o tom musí byť informovaný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, reklamácia sa musí vybaviť v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a na účel, na ktorý ju spotrebiteľ požadoval. Ak čas potrebný na vybavenie reklamácie presiahne 30 dní, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

4. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, keď kupujúci preukázateľne oznámil predávajúcemu vadu alebo mu bola doručená poštou alebo inou doručovacou službou.

5. Po posúdení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho o výsledku reklamačného konania a vydá mu o tom písomné potvrdenie, ktorým sa reklamačné konanie končí.

6. Po vybavení reklamácie predávajúci vyzve kupujúceho na prevzatie tovaru. Kupujúci si môže tovar prevziať osobne v predajni alebo si ho nechať zaslať na ním zvolenú adresu, a to na náklady predávajúceho. V prípade, že si Kupujúci nevyzdvihne alebo neprevezme tovar, ktorý bol predmetom reklamácie, od prepravnej spoločnosti do jedného mesiaca od oznámenia reklamácie (t.j. spravidla do 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie), je Predávajúci SvětKaravanů.cz oprávnený účtovať 10,- Kč za každý deň uskladnenia. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, kedy bol o vybavení reklamácie informovaný, vyhradzujeme si právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

7. Práva z vád je možné uplatniť e-mailom, doporučeným listom, osobne v sídle predávajúceho. Ostatné možné spôsoby uplatnenia nárokov z vád, stanovené zákonom, nie sú týmto reklamačným poriadkom obmedzené.

8. Reklamácie je potrebné uplatniť vždy vo vzťahu k zverejneným kontaktom predávajúceho alebo na adrese sídla spoločnosti.

9. Ak je potrebné, aby Kupujúci odovzdal reklamovaný tovar Predávajúcemu na posúdenie, je Kupujúci povinný odovzdať ho tak, aby počas jeho prepravy k Predávajúcemu nedošlo k jeho nesúvisiacemu poškodeniu. Najmä musí dbať na to, aby bol tovar vhodne zabalený. V prípade, že Kupujúci odovzdá tovar Predávajúcemu znečistený, tento nebude prijatý na posúdenie v reklamačnom konaní.

10. Kupujúci je povinný pri reklamácii tovaru predložiť predávajúcemu doklad o tom, že tovar bol zakúpený u predávajúceho.

11. Predávajúci s poukazom na ustanovenie § 14 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa výslovne informuje kupujúceho, že predmetom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov sú

 • a. v oblasti finančných služieb finančný arbiter v rozsahu pôsobnosti stanovenej právnymi predpismi upravujúcimi činnosť finančného arbitra,
 • b. v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb Český telekomunikačný úrad v rozsahu pôsobnosti ustanovenej právnymi predpismi upravujúcimi elektronické komunikácie a poštové služby,
 • c. v oblasti elektroenergetiky, plynárenstva a teplárenstva Energetický regulačný úrad v rozsahu pôsobnosti ustanovenej právnymi predpismi upravujúcimi elektroenergetiku, plynárenstvo a teplárenstvo,
 • d. v prípadoch, keď nie je daná pôsobnosť orgánov uvedených v písmenách a) až c), Česká obchodná inšpekcia alebo iný orgán poverený Ministerstvom priemyslu a obchodu; ak je povereným orgánom profesijná komora s povinným členstvom, vykonáva pôsobnosť v oblasti ustanovenej iným zákonom.

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 2. 2. 2023

Porovnanie produktov zavrieť

Tovar bol pridaný do porovnávania produktov.

Ešte u nás nemáte účet?

Zaregistrujte sa a užívajte si
naše výhody

 • História nákupov
 • Rýchlejšie objednávanie
 • Účtenky uchovávame za vás
 • Výhodné ponuky

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.